ספריית חב"ד ליובאוויטש

שג

שמעתי ממנו איך לעצור נקביו אם נתעורר לו באמצע תפלה עכ"פ יעצור <ויתפלל> [מלהתפלל] ויחשוב שיש נקראים קטנים ויש גדולים, כי הקטנים להראותו שהוא בקטנות ולמתקן וכו', וגדולים להתגדל ולהתפאר נתכוין, לכך מראין לו זה שישפיל את עצמו. וזהו שארז"ל ותתחלחל המלכה שנצרכה לנקבי', והענין וכו'. וזה צריך <לפנות> [לפנים] דהפוסקים כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

סו"ס תוי"י רב, א (תשלב, ב סוף אות כז)

ותתחלחל המלכה – אסתר ד, ד. שארז"ל כו' – מגילה טו, א.

-----  הערות וציונים  -----

ויתפלל – כן הוא בכל דפוסי הכש"ט שראיתי והוא ממש היפוך ממש"כ במקורו. וי"ל שכונתו שימשיך להתפלל אחרי הכונה המבוארת בכאן, דהיא סגולה שיכול להעמיד עצמו עד שיסיים תפלתו, והוא ע"פ מש"כ בשו"ע או"ח ריש סי' צב עיי"ש.

דהפוסקים כו' – ראה שו"ע או"ח סוף סי' ג ובנ"כ שם, וטושו"ע סי' צב ונ"כ שם.