ספריית חב"ד ליובאוויטש

דש

מזמור לדוד, אמרו רבותינו כל מקום שנאמר מזמור לדוד מנגן ואח"כ שורה עליו שכינה, מזמור להביא רוח הקדש לדוד, וכל שנאמר בו לדוד מזמור שרתה עליו שכינה ורוח הקדש ואח"כ אמר שירה. והנה באמירת ספר תהלים יש לנו ליבוש ולהכלם דאימתי רוח הקודש שורה עלינו קודם האמירה או אח"כ, יראה לומר בקדושה בטהרה באימה ביראה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

כל מקום שנאמר כו' – פסחים קיז, א. מדרש תהלים כד, ג.

-----  הערות וציונים  -----