ספריית חב"ד ליובאוויטש

שה

<מהבעש"ט> וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, דהיינו כמ"ש האר"י ז"ל בעת אשר שלט האדם באדם לרע לו לברר ניצוצי חיות ממנו, שהוא [היה] הממשלה וחיות הרשעים, וע"י ששלטו באדם הישר ובירר מהם הניצוצות אז הוסר מהם החיות והממשלה ונתרומם קרנות צדיק. וז"ש שאל ממני וגו', ור"ל שיסורי הצדיק הוא כדי שישאל ממנו ית' ויתפלל, שהם קשוטי ויחודי השכינה [כמו ששמעתי ממורי יעו"ש], ואז ואתנה גוים נחלתיך, שע"י ברורין יתרומם קרנך כאמור.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י נשא קכו, סע"ב (תעב, א)

וכל קרני גו' – תהלים עה, יא. כמ"ש האר"י ז"ל – ספר הגלגולים פ"ב. פע"ח שער ק"ש פ"ג. עת אשר שלט גו' – קהלת ח, ט. שאל ממני ואתנה גו' – תהלים ב, ח.

-----  הערות וציונים  -----

עיין לקמן סי' שצו.