ספריית חב"ד ליובאוויטש

שז

הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים בשלמות יפנה מחשבתו מהרהורים. ואפי' כשהוא אוכל ושותה ישים מחשבתו כדי שיהיה חזק לעבודתו ית', צריך להגביר תענוג הרוחני על תאות הגשמי, ומזה יהיה לו יותר כח מרוחניות המאכל, וזהו מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, <פירוש> שיהיה לך אהבה בתענוגים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י ע (פב)

הרוצה לקבל כו' – ברכות יד, סע"ב. מה יפית גו' – שה"ש ז, ז.

-----  הערות וציונים  -----

כשהוא אוכל ושותה ישים כו' – ראה לעיל סי' רפב ובהערות שם.

להגביר תענוג רוחני כו' – ראה לקמן סי' שצה-ב ושצה-ג. מדל"י סי' רסב (ער).

וזהו מה יפית כו' – להעיר מס' מאור עינים פ' ואתחנן ד"ה וע"כ אמרו (סב, ב): וכמאמר הבעש"ט נבג"מ ע"פ מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים גו' שמה יפה ומה נעים הוא שבכל התענוגים הוא האהבה העליונה שע"י התעוררות זאת התענוג בטבעו יקל לו לאהוב את הבורא ב"ה, כי בלאו הכי קשה לפתוח זאת המדה להתחיל לאהבו ית', וע"י התענוגים שנתעוררה בו זאת האהבה יקל לו, והבן.