ספריית חב"ד ליובאוויטש

שט

<מהבעש"ט זלה"ה> [אם האדם חוטא וראוי לעונש אז השי"ת] הפך לבם לשנוא עמו, [ובזה יובן הקושיא הנ"ל] כי המצריים היו חוטאים בלא"ה והיו ראויים לעונש [כמו ששמעתי ממורי] <וז"ש> דן אנכי, כבר הוא נידון וכו' ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ר"פ שלח קכח, סע"ד (תפט, א)

הפך לבם גו' – תהלים קה, כה. דן אנכי – לך לך טו, יד.

-----  הערות וציונים  -----

עיין לעיל סי' קנב-ב.

הקושיא הנ"ל – לפני הפיסקא כתב דהקשה הרמב"ם (שמנה פרקים פ"ח. הלכות תשובה פ"ו) למה נענשו מצרים ששעבדו את ישראל הלא גזר הש"י וכו' ותירץ כי כ"א חטא בבחירתו וכו' ויש לתמוה הא בפירוש כתיב בפסוק הפך לבם לשנוא עמו וגו' הרי שסילק הש"י מהם הבחירה והדרה קושיא למה נענשו.

דן אנכי – דהוה ליה למימר בלשון עתיד אדון אנכי, אלא דכבר נידון כו'. וראה לעיל סי' רסו (ובשוה"ג שם).