ספריית חב"ד ליובאוויטש

שי

האמנה הוא הדביקות [כמו ששמעתי ממורי זלה"ה, ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י שלח קכט, א (תפט, ב)

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סוף סי' רסז, וכן כמה פעמים בספרי התוי"י. ולהעיר שזה מושג וביטוי שגור בכתבי המהר"ל (ראה נתיבות עולם, נתיב האמונה פ"א ופ"ב. גבורות ה' פ"ט ופ"מ. נצח ישראל פ"כ, פכ"ט ופמ"ז. תפארת ישראל פנ"ה. ובחידושי אגדות לסנהדרין קי, סע"ב ומכות כד, א).