ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיא

<מהבעש"ט זלה"ה> איתא בתיקונים כי ג' אבות תקנו חטא אדה"ר מה שחטא בע"ז וג"ע וש"ד שהוא סוד פגם בג' קוין, לפי מה ששמעתי ממורי <הבעש"ט> חטא עבודה זרה תיקן אברהם שהוא קו האמצעי תיקון תפארת ישראל והושלך לכבשן האש פסילי אלהיהם תשרפון באש, יצחק תיקן ש"ד קו שמאל, יעקב תיקן גילוי עריות שהוא קו ימין בסוד ואיש כי יקח את אחותו חסד הוא כו'. ואל תתמה איך אברהם תיקן קו האמצעי ולא קו החסד שהוא מדתו, כי זה סוד משארז"ל יעקב פדה את אברהם מכבשן האש שהוא ע"ד הנ"ל, כי בו כלול הכל שנא' איש תם יושב אוהלים, כתרגומו גבר שלים. וז"ש אנכי ה' אלקיך, שבו נכללו כל תרי"ג מצות, וזה סוד כולם בחכמה עשית, רק החסד שבו כלול תפארת ודי בזה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ שלח קלח, סע"ג (תקכה, ב)

איתא בתיקונים – ת"ב קלט, א. זח"ג קיא, ב. הושלך לכבשן האש – בר"ר לח, יג. פסילי אלהיהם גו' – עקב ז, כה. ואיש כי יקח גו' – קדשים כ, יז. קו החסד שהוא מדתו – זח"ג שב, א. יעקב פדה כו' – בר"ר סג, ב. איש תם גו' – תולדות כה, כז. אנכי ה"א – יתרו כ, ב. שבו נכללו כל תרי"ג מצות – זח"ב פה, ב. וראה שם ער, ב. כולם בחכמה עשית – תהלים קד, כד.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מס' מגלה עמוקות ס"פ לך לך. וראה הגה' החיד"א לזח"ב קמא, ב, וכסא מלך לתקו"ז שם.