ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיג

אין דיבור בלא מחשבה, כי מקודם הוא חושב מה שידבר. והנה כשחושב קודם התפלה מה שידבר ולפני מי ידבר, בוודאי תפול עליו יראה ובושה שיהיה ירא מהדיבורים עצמם כשנותן אל לבו שהעולם הדיבור היא השכינה כביכול מדברת בו, והיא כלולה מכל המדות יראה ואהבה והתפארות וכן כולם כידוע, ואיך לא יהיה לו יראה ובושה כשידע שמעורר השכינה וכל המדות כביכול. וזהו עושי דברו, שעושים מדיבור מעשה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קטע ממדל"י עח (פט)

הדיבור הוא השכינה – זח"ג רכח, א. זח"א קמה, א. ת"ז ב, ב. עושי דברו – תהלים קג, כ.

-----  הערות וציונים  -----

אין דיבור בלא מחשבה כו' – ראה לעיל סי' רעט הדיבור הוא כלי למחשבה, ובצוה"ר סי' קח לבוש למחשבה.

שהעולם הדיבור כו' – ראה לעיל סי' רפד-א ושא-ב, ולקמן סי' ת-א ותיא.

והיא כלולה כו' – ראה זח"ב קנח, א. זח"ג רל, ב. תקו"ז תס"ט קח, סע"א.

וזהו עושי דברו כו' – ראה לעיל סי' רלד.