ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיד

<ועתה ישראל מה ה"א שואל מעמך כ"א ליראה כו' לאהבה כו' ולדבקה בו. פי'> כמוסח השר, אפי' הוא גדול שבכל שרי מלוכה, בעומדו לפני המלך הוא בעיניו כמו קטן ואינו רוצה שיעשו לו שום כבוד מחמת גדלו ושררותו כמו שעושים לו כשהוא בביתו בפ"ע, כי אז עושים לו כבוד ובושים ויראים ממנו. אמנם כשהוא לפני המלך, הוא וכל מדותיו נתבטלו מפני יראתו ובשתו מפני המלך. <וז"ש מה ה' שואל מעמך, פי' שתהי' במדריגת מה ע"י לדבקה בו>.

*

בספר קיצור חובת הלבבות זכור שתקות אנוש רמה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י פ (צא)

ועתה ישראל גו' – עקב י, יב. לאהבה גו' ולדבקה בו – עקב יא, כב. שתקות אנוש רמה – אבות פ"ד מ"ד.

-----  שולי הגליון  -----

סח) במקורו: בדבר שהוא במדריגות אי"ן לא שייך שבירה, כי השבירה שייך בדבר שהוא מדה או כלי, נמצא אם אדם מחזיק את עצמו לאי"ן מחמת דביקותו בבורא ית', כמו (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----

במדריגות אי"ן לא שייך שבירה – ראה מדל"י סי' קכג (קלב) ורלב (רמו).

כמו השר כו' – ראה לקמן סי' שצא. ורג"כ לעיל סי' רצב-ב.

שתהיה במדריגת מה – ראה לעיל סי' לא ושצא. ורג"כ סי' קע ורצב-ב.