ספריית חב"ד ליובאוויטש

שטז

מהבעש"ט זלה"ה. מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים. וקשה, דבשלמא אם היה אדם עומד לנגדו והיה אומר אין זה בית אלהים כ"א בית אכסניא, היה שייך לומר בלשון זה אין זה כ"א בית אלהים, ולא כמו שאתה אומר, אבל כיון ששום אדם לא היה עומד לנגדו להכחישו, מהו הלשון אין זה כ"א בית אלהים, הוי ליה למימר מה נורא המקום הזה ודאי זה בית אלהים. ופי' ע"פ הגמרא מכריז ר' ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד, ופי' דהתורה הוא בית שער ליראה. והנה ידוע שיעקב היה נטמן בבית עבר י"ד שנה ועסק בתורה קודם שהלך לחרן, והנה כל הי"ד שנה לא הרגיש יראה כזו שהרגיש כאן בהר המוריה, מקום בית המקדש, על כן אמר כך, מכח שאני רואה מה נורא המקום הזה אני גוזר ואומר אין זה כ"א בית אלהים, זהו עיקר הבית והדרתא, כמו ביתי בית תפלה, וזה, פי' תלמודי שבידי מבית עבר, הוא שער השמים לבד, ותרעא לדרתא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

מה נורא גו' – ויצא כח, יז. מכריז ר' ינאי כו' – שבת לא, ב. יומא עב, ב. דהתורה הוא כו' – פרש"י ליומא שם. שיעקב היה נטמן כו' – מגילה יז, א. ביתי בית תפלה – ישעי' נו, ז.

-----  הערות וציונים  -----

דהתורה הוא בית שער ליראה – ראה לעיל סי' קנט.

לא הרגיש יראה כזו כו' – להעיר מפדר"א פל"ה השכים יעקב בפחד גדול.