ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיז

מעשה בחסיד גדול א' שנסע אל הבעש"ט זלה"ה להיות אצלו ביו"כ. ובערב יו"כ, מחמת שלא נזדמן להם לקנות ביום האתמול שחת ותבן ומספוא ושבולת בשביל הסוסים, ולא אכלו הסוסים כל יום האתמול וכל הלילה, ע"כ הוצרכו בבוקר לעמוד חוץ לעיר ביער א' לרעות הסוסים, ונחו עצמם מעט לישן. וכשעמדו ראו שהיה צאת הכוכבים, והיה עדיין רחוק פרסה לעיר, והוצרך החסיד להיות ביוה"כ ביער ובשדה, כי לא היה יכול לילך שם ברגליו. והיה החסיד בצער גדול מאד, והתפלל בהכנעה רבה. אחר כך, מוצאי יוה"כ, נסע החסיד לעיר, וקבלו הבעש"ט זלה"ה בסבר פנים יפות מאוד ובשמחה רבה, והיה מדבר תנחומין על לבו, ואמר לו שתפלתו הועילה להעלות כל התפלות של עם שבשדות.


-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שפה ובהערות שם.