ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיח

וירד מצרימה אנוס על פי הדבור. מהרב מ' דוב בער, דברית הלשון פוגם ברית המעור, וז"ש וירד מצרימה, היינו בקליפות, אנוס ע"י קרי, והוא בא לו ע"פ הדיבור שפגם ברית הלשון.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ס' אמתחת בנימין, הגדה

וירד מצרימה – כי תבוא כו, ה. אנוס ע"פ הדיבור – הגדה של פסח. דברית הלשון . . ברית המעור – ס"י פ"ו מ"ד.

-----  הערות וציונים  -----

ברית הלשון . . ברית המעור – רג"כ ס"י פ"א מ"ג.

דברית הלשון פוגם כו' – עיין ר"ח שער הקדושה פי"א. ועיין לקו"י ו, רע"א (סוף סי' צז) ואו"ת פ' משפטים סוף סי' ק.