ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכא

הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים. למי נפנה, לימין ואין עוזר כו', האם נמכור את עצמינו לעבדים לאו"ה, ואלו לעבדים נמכרנו החרשתי, אעפ"כ הנמכר לעקר משפחת גר – או דודו או בן דודו יגאלנו, וקרובי אם אפסו הן אתה נותרת, קרוב ה' לכל קוראיו, גואלי אם פסו הן אתה נשארת, כל שכן שכתבת בתורתך בסוף הצ"ח קללות והתמכרתם שם לעבדים ולשפחות ואין קונה, ואעפ"כ עבדים אנחנו כמ"ש בעלונו אדונים זולתיך, והרי כתוב בתורתך לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו עמך ישב בקרבך וגו' בטוב לו לא תוננו, והרי אנחנו נסים היום אליך כמ"ש ה' עוזי ומנוסי, אליך אנוס לעזרה, מפני כסא כבודך לא תסגירנו לאדון הצר השר הסורר. הנה אנחנו עומדים לפניך, ולפני כסא כבודך נאמר כמ"ש קנה אותנו ואת אדמתינו בלחם, ונהיה עבדים לך. אנה שולחן אבינו, אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, אעפ"כ ודאי ה' הצדיק, מה נתאונן כו' נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

הבן יקיר גו' – ירמיה לא, יט. ואלו לעבדים גו' – אסתר ז, ד. הנמכר לעקר משפחת גר – בהר כה, מז. או דדו גו' – בהר כה, מט. וקרובי אם אפסו כו' – יוצר לשבת ה' אחר פסח ד"ה יקוש. קרוב ה' גו' – תהלים קמה, יח. גואלי אם פסו – יוצר הנ"ל. והתמכרתם שם גו' – כי תבוא כח, סח. בעלונו גו' – ישעי' כו, יג. לא תסגיר עבד גו' – כי תצא כג, טז-יז. ה' עוזי גו' – ירמי' טז, יט. קנה אותנו גו' – ויגש מז, יט. אוי לבנים שגלו כו' – ברכות ג, א. מה נתאונן גו' נחפשה גו' – איכה ג, לט-מ.

-----  הערות וציונים  -----