ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכב

מעי מעי אוחילה, פי' על בניי יוצאי מעי, קירות לבי הומה לי לבי לא אחריש כי קול שופר שמעה נפשי. דכמו שבעולם הזה תוקעין בשופר, כן בעולם עליון בשופר גדול יתקע, וקול זה השופר שמעה נפשי. לפנים היו נביאים השכם ושלוח, ועתה לא נשאר כ"א קול שופר שמעה נפשי תרועת מלחמה. שבר על שבר נקרא, לא די לנו בשבר חורבן בהמ"ק, כמ"ש מה אעידך כו' כי גדול כים שברך, אלא הגזירות רעות ועניות, כי שודדה כל הארץ פתאום שודדו אהלי רגע יריעותי. אין אדם בטוח בחייו ועושרו כמו לפנים בארץ הקדושה, שהיה איש תחת גפנו, ובפרט הולכי נהרות וימים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מעי מעי אוחילה קירות לבי גו' תרועת מלחמה – ירמי' ד, יט. שבר על שבר גו' כי שודדה גו' – ירמי' ד, כ. מה אעידך גו' כי גדול גו' – איכה ב, יג. שהי' איש תחת גפנו – מ"א ה, ה. מיכה ד, ד. עד מתי אראה נס גו' – ירמי' ד, כא. כנשוא נס גו' – ישעי' יח, ג. וביום שמחתכם גו' ותקעתם גו' – בהעלתך י, י. בחצוצרות וקול שופר גו' – תהלים צח, ו. תורה חדשה כו' – ויק"ר יג, ג. מחיצה לפנים ממה"ש – במ"ר כ, כ. האובדים בארץ אשור גו' – ישעי' כז, יג. כל יושבי תבל גו' כנשוא גו' – ישעי' יח, ג. או"ה שנק' הרי נשף – ר' איכ"ר פתיחתא כד. תנו לה"א כבוד גו' – ירמי' יג, טז. ואת רודפיהם גו' – נחמי' ט, יא. וכתקוע שופר גו' – ישעי' יח, ג. וראיתי את הארץ גו' ראיתי ההרים גו' ראיתי והנה גו' – ירמי' ד, כג-כה. מלאכים יחפזון – פיוט ונתנה תוקף.

-----  הערות וציונים  -----