ספריית חב"ד ליובאוויטש

(שכג)

עד מתי אראה נס אשמעה קול שופר, ולא שופר גדול שלעת"ל, עד מתי אומר בקדושה מתי תמלוך בציון כו'. אראה נס, אימתי אראה כנשוא נס הרים תראו כו'. אימתי אשמעה קול שופר שלע"ל, וגם קול של חצוצרות, כמ"ש וביום שמחתכם כו' ותקעתם בחצוצרות כו', ושופר כמ"ש בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'. מתי יבוא משיח, מתי יבנה בהמ"ק, מתי נשמע תורה חדשה מפי הקב"ה מחיצה לפנים ממה"ש, מתי נשמע שופר של משיח, מתי יבואו האובדים בארץ אשור כו'.

או עד מתי אראה נס, הוא שפורשין בספינה לרוח לפרוש לעמקי ים, וכן אנחנו גלי ים עברו עלינו כו', מתי יקוים כל יושבי תבל גו' כנשוא נס הרים תראו, הם או"ה שנק' הרי נשף, כמ"ש תנו לה' אלהיכם כבוד בטרם יחשיך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף, ויפרוש הנס לטורדם במעמקי ים כמ"ש ואת רודפיהם השלכת במצולות כמו אבן במים עזים, וכתקוע שופר תשמעו, שעי"ז יבואו האובדים בארץ אשור.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ראה מקבילות לעיל סימן שכב.

-----  הערות וציונים  -----