ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכה

שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שחל להיות בחשבונך. משל למה הדבר דומה, לבעל חוב שהתרו בו שלשים יום שיזמין מעות, ועשו הכרזה ל' יום על קרקעותיו, כדי שיתיירא ויזמין מעות לפרוע לב"ח, והלך והביא מוניטא דשקרא, ורצה אח"כ ללות עוד ונתנו לו ג"כ מוניטא דשקרא. כן אנחנו מכריזין בשופר ל' יום להביא הכסף לשלם בר"ה וביוה"כ. וזהו הרמז, שלח לו רבן, רב של כל העולמות, גמליאל, הגומל חסד חסדים טובים, גוזרני כו' שתבוא במקלך, להציל עצמך מיד השטן והמסטינים החוחים והקוצים, לקדם ברועים ובמקלות, ומעותיך, שהם מעש"ט, ובזמן שבא כמ"ש וצרת הכסף בידך וקמת ועלית אל המקום, כסף שיש עליו צורה של מעשה, אז באמת חזרו ולקחו שפע גדול ועושר רב כמ"ש ונתת הכסף בבקר ובצאן ביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך. אבל כאשר אומרים לא נכחד מאדוני כי תם הכסף אל אדוני, פי ע"ד רמז, אין כוסף למצותיו, לא נשאר לפני אדוני בלתי אם גוייתנו ואדמתנו, ועכשיו גלינו מארצינו ונתרחקנו מעל אדמתינו ולא נשאר לנו בלתי גוייתנו, לפשוט צווארינו כיצחק ע"ג מזבח, ונאמר קנה אותנו ואת אדמתינו בלחם. וכאשר רואים שאין להם כסף לוקחים מוניטא דשקרא, שהם הכ"ב אותיות התורה שהם מטבע של מלך, ופגמו בכולן, ואומרים הוידוי בדרך א"ב אשמנו בגדנו כו', זהו הפרעון מוניטא דשקרא, וכשרוצים לחזור וללות נותנים להם ג"כ מוניטא דשקרא, שהם א"ב של אשמנו מכל עם בושנו כו' גלה כו' יופי אדמתינו כו' צרות רבות כו' תעינו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שלח לו רבן גמליאל כו' – ר"ה כה, א. מכריזין בשופר ל' יום – פדר"א פמ"ו. טור או"ח ריש סי' תקפא. לקדם ברועים ובמקלות – ע"פ ב"מ צג, ב. וצרת הכסף גו' ונתתה הכסף גו' – ראה יד, כה-כו. כסף שיש עליו צורה – ב"מ נד, א. לא נכחד גו' לא נשאר גו' קנה אותנו גו' – ויגש מז, יט.

-----  הערות וציונים  -----