ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכו

כי תבוא [גו'] ואמרת אשימה עלי מלך [גו'] שום תשים עליך מלך [גו'] מקרב אחיך תשים עליך מלך. ואנחנו רוצים שאתה תהיה מלכנו ודוד עבדך, כמו שהיום בר"ה כל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון כחיילות של בית דוד, לא תוכל לתת עליך איש נכרי, אין אנחנו רוצים במלכות הרשעה וחיילותיהן, והיה כשבתו על כסא ממלכתו, כי ע' כסאות יש להקב"ה מעין כסא מלכיות שבעולם, ע"י שישראל הם בארצם, והם כסאו, ע"כ ותנשא מלכותך ויכון בחסד כסאך ותשב עליו באמת.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כי תבוא גו' שום תשים גו' – שפטים יז, יד-טו. בר"ה כל באי עולם כו' – ר"ה יח, א. לא תוכל גו' – שפטים יז, טו.

-----  הערות וציונים  -----