ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכז

וכי תהיין לאיש שתי נשים כו' והיה הבן הבכור כו'. רמז בני בכורי ישראל, יכיר לתת לו פי שנים, כהונה ומלכות, אבל באמת איזה ספר כריתות אמכם [גו'] הן בעונותיכם נמכרתם ובפשעכם שולחה אמכם, ואנחנו הבכור בני אהובה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

וכי תהיין לאיש גו' יכיר לתת גו' – כי תצא כא, טו. בני בכורי ישראל – שמות ד, כב. אי זה ספר גו' – ישעי' נ, א.

-----  הערות וציונים  -----