ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכח

אלו ב' ימים דר"ה הם מפני כי דיני ממונות גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה, דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה. ויותר מזה עושה לנו אב הרחמן שתלויין עד יוה"כ. ועתה בר"ה יש לנו דיני ממונות ודיני נפשות, מי יעני ומי יעשר מי יחיה ומי ימות כו', ואנחנו עומדין לפני כסא דין ומשפט, היש לנו טענות, היש לנו זכיות וגמילות חסדים. וכמו שבודקין עדים בשבע חקירות, כן נבדוק עצמינו באיזה שבוע באיזה שנה באיזה חדש בכמה בחדש באיזה יום באיזה מקום עברנו עבירות, כי מודה ועוזב ירוחם.

אם נמצאו דברי העדים מכוונים פותחין בזכות, כן אב הרחמן אע"פ שנמצאו דברי המסטינים מכוונים אעפ"כ פתח לנו לזכות, האם ח"ו מופלא שבב"ד יפתח לחובה, כמו בחרבן בהמ"ק שנ' היה אדני כאויב, נצב ימינו – אלו המיימינים, היו – כצר, ואין חולקין על מופלא שבב"ד, זה אי אפשר, אבל בקשתינו שלא תשמע דברי המסטינים, העדים זוממין הסובבין הכסא, שהרי אמר אחד מן העדים יש לי ללמד עליו זכות, כמו מליצת הס"ם ביוה"כ, וכ"ש חובה, משתקין אותו, שנ' ועד לא יענה בנפש, יגער ד' בשטן.

היו מאיימן על העדים שלא כדיני ממונות דיני נפשות [כו'] דמו ודם זרעיותיו [כו'], לפיכך נברא אדם יחידי ללמד שכל המאבד נפש א' מישראל כאלו אבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא. ע"כ נבקש רחמים אחד בעד חבירו, והדין הוא אם מצאו לו זכות פטרוהו, ואם לאו מעבירין את דינו למחר, וכן לנו בדיננו בר"ה.

ואף אם נגמר הדין ח"ו, שנינו במשנה אחד עומד על פתח ב"ד והסודרין בידו כו', אמר אחד יש לי ללמד עליו זכות הלה מניף בסודרין והסוס רץ ומעמידו, ואפי' אומר יש לי ללמד על עצמי זכות כו'. נחפשה זכות על חברינו, ועל עצמנו, ונבקשה שיצאו מליצי יושר ויניפו בסודרין, הוא הטלית של ציצית, ואפי' אין לנו זכות כ"א ק"ש שחרית וערבית ומצות ציצית והסודרין טלית של מצוה, כ"ש שישראל יש להם זכות גדול מאוד, ישראל עמך אשר בך מאמין, וקבלת עול מלכות שמים, אין לנו אלוה אחר מבלעדיך, אם שכחנו שם אלהינו ונפרוש כפינו כו' הלא אלהים יחקר זאת.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

דיני ממונות כו' דיני נפשות כו' – סנהדרין לב, א. שתלויין עד יוה"כ – ר"ה טז, ב. מי יעני ומי יעשר כו' – פיוט ונתנה תוקף. שבודקין עדים כו' – סנהדרין מ, א. מודה ועוזב ירוחם – משלי כח, יג. אם נמצאו דברי העדים כו' – סנהדרין מ, א. הי' אד' גו' – איכה ב, ה. נצב ימינו כצר – איכה ב, ד. ימינו אלו המיימינים – ירושלמי סנהדרין פ"א ה"א. תנחומא שמות יח. שם משפטים טו. זו"ח בראשית יד, ג. ואין חולקין על מופלא שבב"ד – רש"י משפטים כג, ב. אמר אחד מן העדים כו' – סנהדרין מ, א. מליצת הס"ם ביוה"כ – פדר"א פמ"ו. ועד לא יענה בנפש – מסעי לה, ל. יגער ד' בשטן – זכרי' ג, ב. היו מאיימין כו' – סנהדרין לז, א. אם מצאו לו זכות כו' – סנהדרין מ, א. אחד עומד על פתח ב"ד כו' – סנהדרין מב, ב. זכות כ"א ק"ש – ר' סוטה מב, א. אם שכחנו גו' הלא גו' – תהלים מד, כא-כב.

-----  הערות וציונים  -----