ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלא

מי יעורר את אברהם סבא חסידא קדישא הוא ושרה, את הנפש, גוים ונכרים, אשר עשו, להכניסם תחת כנפי השכינה ע"י לימוד עמהם תורה ועבודת אלהות, ועתה יראה שהיו לוקחין בניו בני בחוניו ושומטין מתחת כנפי השכינה ללמוד עמהם כתב ולשון וספר פסול של עע"ז, לטמאות הבל פי תשב"ר, הבל שאין בו חטא. כי עלה מות בחלונינו, באותן הצדיקים שהיו פותחין חלונות הרקיע בתפלתם, בא בארמנותינו, של היכלות עולמות העליונים, להכרית עולל מחוץ, אשר חכמתו הי' בחוץ תרונה, בחורים מרחובות, מבתי כנסיות ובתי מדרשות מקום שהיו מרחיבין את ההלכות, אשר בנינו כנטיעים מגודלים כו' בנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל. אוריד דמעות עדי יהיו כנחל ויגיעו לקברות שני שרי אציליך, משה ואהרן, בהר ההר, ואשאל היש תורה חדשה בכן נשרפו גויליך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

את הנפש אשר עשו גו' – לך לך יב, ה. גוים כו' להכניסם כו' – רש"י עה"פ. בר"ר לט, יד. הבל כו' שאין בו חטא – שבת קיט, סע"ב. כי עלה גו' להכרית גו' בחורים גו' – ירמי' ט, כ. חכמתו . . תרונה – ע"פ משלי א, כ. אשר בנינו כנטיעים גו' – תהלים קמד, יב.

-----  הערות וציונים  -----