ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלב

רבש"ע, התפלל אתה בעד בניך, כמרז"ל הקב"ה מתפלל, כי אתה רחמן ואתה צדיק, כמ"ש צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, ונא' אם יש עליו מלאך מליץ, הרי טוב, ואם לאו צריך להיות מליץ, אחד מני אלף, הקב"ה שהוא אחד מני אלף מן עולם, שנקרא אלף חכמה בינה. וז"ש משרע"ה האנכי הריתי את [כל] העם הזה, אבל באמת הם בניך.

נלמוד ממשרע"ה, מבשר שלנו, גואל צדק, כי מי לנו גדול במעש"ט ממנו, ואעפ"כ כשבא עליו מוטות יד התחנן כשנכספה נפשו לעבור את הירדן לבוא לארץ ישראל לטובת ישראל, ופשט את ידיו כעני בפתח לפני כסא הכבוד, ואמר רבש"ע אין בי שום זכות, תן לי צדקה ומתנת חנם, כמ"ש [ב]מוטת ידינו כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו, קחה בידינו כי מטה, ונאמר מה אנו מה חסדינו מה צדקותינו, נפשוט ידינו לפני כסא הכבוד ונאמר אין לנו אפי' מנחת עני, אין בנו לא תורה ולא צדקה ולא ג"ח, כ"א בידים ריקניות, מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד, אבינו מלכנו ידענו כי אין בנו מעשים, צדקה עשה עמנו למען שמך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

הקב"ה מתפלל – ברכות ז, א. צדיק ה' גו' – תהלים קמה, יז. אם יש גו' אחד מני אלף – איוב לג, כג. האנכי הריתי גו' – בהעלתך יא, יב. צדקה ומתנת חנם – ספרי ואתחנן פ' נו. כי ימוך גו' – בהר כה, לה. מה אנו כו' – תפלת רבש"ע בשחרית מתדב"א ספכ"א, ובסוף תפלת נעילה. מהר יקדמונו גו' – תהלים עט, ח.

-----  הערות וציונים  -----

משרע"ה . . לבוא לא"י לטובת ישראל – להעיר ממג"ע פ' ואתחנן, ובאורך באופנים אשר הובאו בילק"ר פ' ואתחנן.