ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלד

ולאשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך, שיקויים כי חלה גם ילדה ציון את בניה, בעצב תלדי בנים, כמ"ש ויסעו מבית אל, פי' מבית אל דייקא, מבית המקדש שנחרב. ויהי עוד כברת ארץ לבוא אפרתה, פרש"י לשון כביר ריבוי מהלך רב, ותלד רחל, השכינה שנקרא בד"מ רחל רצונה לילד, ותקש בלדתה, שיקוים כי חלה גם ילדה ציון את בניה, כי בגלות בבל היו ע' שנה, נגד ע' קולות שבמזמור יענך ה' ביום צרה, ואח"כ והמליטה זכר. ועתה כה אמר ה' קול ברמה נשמע, כמה מאות קולות, נהי בכי תמרורים רחל מבכה, לא קאמר בוכה אלא מבכה כל העליונים על בניה, ה' ממרום ישאג [גו'] שאוג ישאג, מתתא לעילא ומעילא לתתא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ולאשה אמר גו' בעצב גו' – בראשית ג, טז. כי חלה גו' – ישעי' סו, ח. ויסעו גו' ויהי עוד גו' ותלד רחל גו' – וישלח לה, טז. השכינה שנקרא בד"מ רחל – זח"ב כ, ב. זח"ג רמד, א. בגלות בבל היו ע' שנה – ירמי' כט, י. מגילה יא, ב. ע' קולות שבמזמור יענך – זח"ב קיט, ב. זח"ג רמט, ב. כה אמר ה' גו' נהי גו' על בניה – ירמי' לא, יד. ה' ממרום ישאג גו' – ירמי' כה, ל.

-----  הערות וציונים  -----