ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלה

שאו נס ציונה, לשלוח שם השפלות, העיזו אל תעמודו כי רעה אנכי מביא מצפון ושבר גדול עלה אריה, נסתלק מיכאל שנקרא אריה ממליצתו על ישראל, מסובכו, באיל בסבך בקרניו, כמ"ש ובעת ההיא יעמוד מיכאל העומד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד עת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. וקשה לרש"י, משום דיעמוד מיכאל יהיה עת צרה בתמיה. ע"כ פרש"י, ישתתק כאלם שיראה הקב"ה דן בעצמו ואומר האיך אאבד אומה גדולה כזו בשביל ישראל, והיתה עת צרה בפמליא של מעלה וקטגוריא בת"ח בזוזי ובזוזי דבזוזי. למה ישתוק, הלא נאמר את ה' האמרת היום וה' האמירך שלא יחליפם באומה אחרת, כמו בימי יחזקאל כשרצו הזקנים להחליפו באלוה אחר השיב הקב"ה ביד חזקה אמלוך עליכם, כן למה ירצה להחליפנו באומה אחרת, יסתכל ויראה ההפרש שבין ישראל הקדושים בכל מיני קדושות לבין או"ה.

ואם הפטרון והסניגור משתתק, המנהג שהרשות ביד בעל דין ללחוש לו זכיותיו. איזה הם הזכיות אשר נלחוש לו, תפלות ברורות, תלמוד תורות ברורות, תשובות ברורות, צדקות זכות וברורות, אין לנו זכות כ"א מן הקול קול יעקב, קול התורה מתנוקות של בית רבן, הבל שאין בו חטא.

תשב"ר בכו בכיה גדולה, והתפללו בעד (אביכם) [אבותיכם] ואמותיכם המגדלכם לתורה ולמעש"ט, [ואע"פ שאיני כדאי להתפלל על עצמי, כ"ש על אחרים, כי איני אומר שאני הטוב ח"ו, ואפי' הטוב אין מי יקרא בצדק, איש טוב נמשל כחדק, כשמפשפשים במעשיו]עג, בקשו רחמים בעד הטובים שבכם, וזקינים בעלי חשיבות ות"ח, שלא יהיו נתפסים בעון הדור, ונגידים אשר מהם מתפרנסים רבים שלא יענו ולא יעדרו ח"ו.

אב מוליך בניו בימים האלה לבית הכנסת, אפשר שמוליכו כמו אברהם אבינו את יצחק בנו לעקדה, שיהיה נתפס בעונו, ע"כ עשו תשובה גדולה והתפללו בעד בניכם. בקשו לש"ץ שיחוס עליכם כי הבל פיכם אין בו חטא, כ"ש דמעותיכם, אע"פ שיש במלחמה גבור, אעפ"כ צריכים העם לעזור לו מכל הצדדים, כן עשו עזר להש"ץ מכל הצדדים ממזרח וממערב מצפון ומים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שאו גו' העיזו גו' עלה אריה מסבכו – ירמי' ד, ו-ז. מיכאל שנקרא אריה – זח"ג קנד, א. שם ריז, רע"א. מליצתו על ישראל – פס"ר ס"פ שובה. זח"ב רנד, א. ובעת ההיא יעמוד מיכאל העמד גו' – דניאל יב, א. וקטגוריא בת"ח כו' – כתובות קיב, ב (הובא ברש"י לדניאל שם). את ה' האמרת גו' וה' האמירך גו' – תבוא כו, יז-יח. שלא יחליפם כו' – גיטין נז, ב. כמו בימי יחזקאל כו' – תנחומא נצבים ג. ביד חזקה אמלוך גו' – יחזקאל כ, לג. הקול קול יעקב – תולדות כז, כב. קול התורה – בר"ר סה, כ. תשב"ר הבל שאין בו חטא – שבת קיט, סע"ב. אין מי גו' – ע"פ ישעי' נט, ד. איש טוב כו' – ע"פ מיכה ז, ד. נתפסים בעון הדור – ע"פ שבת לג, ב.

-----  שולי הגליון  -----

עג) אע"פ שכן הוא סדר הדברים בכל הדפוסים שראיתי, אינו מובן. ואולי קטע זה ששמתי בחצאי רבוע צ"ל בשלהי סימן זה, אחרי "כ"ש דמעותיכם".

-----  הערות וציונים  -----