ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלו-א

תקעו בחדש שופר בכסא, אז מתכסית הלבנה, ושכינתא קדישא הרמוזה כנגדה, כי חק לישראל הוא, כשאז מקבלה חק מזונות בשביל ישראל, הוא משפט ויסורין לאלהי יעקב, כי עתה בגלות תחלה מקבלים שרי או"ה ואח"כ ישראל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תקעו בחדש גו' כי חק גו' – תהלים פא, ד-ה. אז מתכסית הלבנה – ר"ה ח, סע"א. ושכינתא קדישא הרמוזה כנגדה – זח"ג רפא, סע"ב. בגלות מקבלים כו' – זח"ב קנב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

עתה בגלות תחלה כו' – ראה זח"ג רלה, א.