ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלו-ב

כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאלו נחרב בימיו, א"כ בשנה שנחרב בהמ"ק איך היו במרירות בר"ה ויוה"כ, וכן אנחנו שלא נבנה בהמ"ק בימינו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כל מי שלא נבנה כו' – ירושלמי יומא פ"א ה"א.

-----  הערות וציונים  -----