ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלו-ג

ע"כ יש בכיה והתעוררות גדול לכל אדם בעי"כ לעת ערב כי אז בא השטן לקטרג על כל אחד בכח גדול, מפני שהיא שעה אחרונה של עשי"ת. דביוה"כ לית ליה רשותא לאיסטוני, ע"כ נתודה ונפייס התורה שמרדנו בה, כי מודה ועוזב ירוחם.

כי ע"כ פתח הקב"ה התורה בבי"ת, ולא באל"ף שהוא לשון ארור, וב' הוא לשון ברכה, נתודה כמה ברכות לא ברכנו בכוונה וגזלנו אבינו שבשמם, כי הנהנה מעולם הזה בלא ברכה מועל וגוזל, ע"כ פתח התורה בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, בראשית הוא לשון ברכה שעיקרו מלך העולם, שמים וארץ הוא עולם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

דביוה"כ לית כו' – יומא כ, א. מודה ועוזב ירוחם – משלי כח, יג. פתח הקב"ה התורה בבי"ת כו' – אליהו רבה ספל"א. ספר הבהיר ג. בר"ר א, י. הנהנה מעוה"ז כו' – ברכות לה, סע"א ואילך. בראשית גו' – בראשית א, א. ברכה שעיקרו מלך העולם – ברכות מ, ב. שם תוס' ד"ה אמר אביי.

-----  הערות וציונים  -----

ע"כ יש בכיה כו' – הובא לעיל סי' של.