ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלו-ד

אם יש לך ח"ו גז"ד שיש עמו שבועה אנחנו מתירין לך, כמרז"ל שהתיר לו נדרו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שהתיר לו נדרו – ר' ב"ב עד, א ובשימ"ק שם.

-----  הערות וציונים  -----

גז"ד שיש עמו שבועה – ראה ר"ה יח, א.

אנחנו מתירין לך כו' – להעיר מביאור כל נדרי בלקו"ת לאדה"ז פ' מטות פה, סע"א. אוה"ת להצ"צ פ' מטות ע' א'רפט.