ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלט-ב

נאמר באברהם אבינו והאמין בה' ויחשבה לו צדקה, ועתה חלפו כמה זמני הגאולה ואנחנו מאמינים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

והאמין בה' גו' – לך לך טו, ו. חלפו כמה זמני הגאולה – תקוזו"ח צה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ע"פ פרש"י עה"פ (וראה מדרש משלי פ"ו ופי"ד), ודלא כפי' הרמב"ן (ע"פ זח"ג קמח, א).