ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמ

כתיב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא, ובמכרוהו ב"ד בגניבתו הכתוב מדבר. ואף אנחנו אם נמכרנו לעבדים, כלו כמה שמיטין ולא יצאנו לחירות. ואם אדוניו יתן לו אשה כו' ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני ואת אשתי, והנה כן הס"ם נתן לנו, ונשים משלו בנו, לילית הרשעה בחטא הוצאת שז"ל, וכמ"ש כי ינצו אנשים [גו'] וקרבה אשת האחד [גו'] והחזיקה במבושיו כו', האם אנחנו אומרים אהבתי את אדוני ואת אשתי ח"ו, אין אנחנו אוהבים את הצר הצורר הזה ואת השפחה בישא, אנחנו אוהבים אותך כמ"ש ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כי תקנה גו' – משפטים כא, ב. ובמכרוהו בי"ד כו' – מכילתא ר"פ משפטים. קידושין יד, ב. אם אדוניו גו' ואם אמר גו' – משפטים כא, ד-ה. ונשים משלו בנו – ע"פ ישעי' ג, יב. ראה זח"ג יט, ב. לילית כו' – זח"א יט, ב וד"א שם. כי ינצו גו' – כי תצא כה, יא. ואהבת גו' – ואתחנן ו, ה.

-----  הערות וציונים  -----