ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמא-א

כה אמר ה' התבוננו וקראו כו' ותרדנה עינינו דמעה. דאיתא בתיקונים אית היכלין דנגונא דלא מתפתחין אלא בנגונא כד"א ויהי כנגן המנגן, ואית היכלא דדמעה דלא מתפתחא אלא בדמעה כד"א ותפתח ותראהו והנה נער בוכה ותחמול עליו [גו']. ותפלה בדמעה הוא מרוצה להקב"ה, כמ"ש בזוהר עד דלא יכול למרחש בשפוותי'. והנה כמו בחורבן בהמ"ק דא"ל קב"ה לירמיה לך וקרא לאבות ומשה היודעים לבכות, כן אנחנו נלמוד.

כמרז"ל לא הי' דוד ראוי לחטוא אלא שאם יחטא יחיד כו'. והנה כמו דוד, אע"פ שארז"ל כל האומר דוד חטא טועה כו', אעפ"כ התענה כ"ב שנה, ובכל יום אמר אפר כלחם אכלתי כו' וכוס דמעות ושקויי בבכי מסכתי. ואנחנו העוברים לפני כסא הכבוד היום כבני מרון, שארז"ל כחיילות של בית דוד, נלמוד מאדוננו דוד לבכות ולשוב מחטאים. וכן רבים, ילמדו מעושי העגל דור המדבר שהם רבים, ועשה אהרן להשיב רבים מהעון קשר ידו בברזל וסיבב מחנה ישראל וצעק ובכה עד שחזרו כולם בתשובה ובכו עמו כמ"ש במדרש כו', וכן אנחנו נהי' מקיש אתרעא דדמעה לשוב מחטאינו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כה אמר ה' גו' – ירמי' ט, טז-יז. דאיתא בתיקונים – תי"א כו, ב. ויהי כנגן גו' – מ"ב ג, טו. ותפתח ותראהו גו' – שמות ב, ו. כמ"ש בזוהר כו' – זח"ב כ, א. דא"ל קב"ה לירמי' כו' – איכ"ר פתיחתא כד. לא הי' דוד כו' – ע"ז ד, סע"ב. כל האומר דוד כו' – שבת נו, א. התענה כ"ב שנה כו' – אליהו רבה פ"ב. אפר כלחם גו' ושקוי גו' – תהלים קב, י. העוברים לפני כו' כחיילות כו' – ר"ה יח, א. וכן רבים ילמדו כו' – ע"ז ד, סע"ב ואילך. ועשה אהרן להשיב כו' כמ"ש במדרש – אליהו רבה פי"ג.

-----  הערות וציונים  -----