ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמב

<מהבעש"ט, איכה ישבה בדד>. [דכתבתי בשם מורי] כי השכינה נקרא <אשא תכלא> [אש אוכלה] וצריך לחברה לאשא חיוורא [וכו' יעו"ש]. <וז"ש> [ובזה יובן איכה ישבה בדד העיר, ר"ל] איך ה' ישבה בדד השכינה עיר דוד ה' אחרונה, שלא היה <ביחוד> [בחיבור] עם דודה, עם יה"ו, [מה שהיתה תחלה רבתי עם, ר"ל רבתי בדיעות לחבר ע"י הדעת בין הקצוות, ועתה היתה כאלמנה, גלמודה מבעלה, וזה גרם מה שהיו רבתי בגוים שרתי במדינות, כשידעו ליחד קוב"ה ושכינתיה שהיה רבתי בדיעות, ומעתה שנשארה בדד גרם להם שהיו למס].

בכה תבכה בלילה, ר"ל שנשארה בלילה בלי חיבור היום, [זה גרם בכיה כפולה בגשמי וברוחני, למעלה ולמטה, כאמור], עד לבסוף השיבנו ה' אליך ונשובה [חדש ימינו כקדם] <נשוב ה', חדש ימינו כקדם> [ר"ל כאשר יהיה ה' אחרונה בחיבור ג' אותיות ראשונות, ומה שהיה איך ה' ישבה בדד ועתה השיבנו הוי"ה על ידי שנשובה, אח"כ יחדש ימינו כקדם]. והבן והשם יכפר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י דברים קסו, סע"ב (תריב, א)

איכה ישבה גו' היתה למס – איכה א, א. השכינה נק' כו' – זח"ג לג, א. שם לד, א. אש אוכלה – ואתחנן ד, כד. וצריך לחברה לאשא חיוורא – זח"א נא, ע"א ושם ע"ב. איכה . . איך ה' ישבה בדד – תקו"ז תס"ט קיא, ב. השכינה עיר דוד ה' אחרונה – ר' זח"א עד, ב. ושם רנו, ב ורנז, א. עם יה"ו – זח"א נא, א. רבתי בדיעות – איכה רבה א, ד. בכה תבכה גו' – איכה א, ב. השיבנו ה' גו' – איכה ה, כא.

-----  הערות וציונים  -----

ראה כתונת פסים בהעלתך לה, א בשם הבעש"ט כי השכינה נקרא אש אכלה המכלה הכל כשאינה ביחוד למעלה עם אש חוורא (ראה זח"א נא, א-ב; זח"ג קי, ב ומ"מ ואוה"ח שם. ושם ר"מ קעה, סע"א). ועיין מה שהבאתי לעיל בהערות לסי' קלה ד"ה ענין רומח.

ר"ל איך ה' – דרש איכה נוטריקון לאיך ה' כמ"ש בתקו"ז שם. ולהעיר עוד מתקו"ז תי"ט מב, סע"א ושם תס"ב צד, סע"א.

רבתי עם ר"ל רבתי בדיעות – באיכ"ר שם נדרש על רבתי בגוים. ולהעיר שבמהדורת רש"ב: רבתי עם רבתי בחכמה . . רבתי בגויים אלא רבתי בדיעות.