ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמג

<מהבעש"ט. ויהי ערב ויהי בוקר> והענין [דשמעתי ממורי זלה"ה] <כי> יתרון האור נמשך מן החושך וכו' ודפח"ח. [ויש בכל זה יתרון האור הנמשך מן חשך של עצמו או מחשך של זולתו. וזה ביאור פסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י דברים קסו, ג (תריב, ב)

ויהי ערב גו' – בראשית א, ה. יתרון האור גו' – קהלת ב, יג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קפח ורמז.