ספריית חב"ד ליובאוויטש

שדמ

הנה אדונים קשים שלנו הם עלינו בכעס, אם גם אתה תהיה עלינו ח"ו בכעס אם כן מי יקרבינו, כמרז"ל ע"פ ודבר ה' אל משה פנים אל פנים ושב אל המחנה, ומדרשו דבר ה' אל משה שישוב אל המחנה, א"ל אני בכעס ואתה בכעס א"כ מי יקרבם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ודבר ה' אל משה גו' – כי תשא לג, יא. ומדרשו כו' – רש"י עה"פ ע"פ ברכות סג, ב. ותנחומא כי תשא כז.

-----  הערות וציונים  -----