ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמזעה

<מהבעש"ט זלה"ה> כל המענג את השבת, ר"ל ש' בת כו', ע"י תענוג שבת שיש במלכות הנק' בת וקשרה אל ג' אבהן הנק' ש'. וז"ש אז תתענג על ה', נותנין לו נחלת יעקב בחיר שבאבות, [שהוא בגמר] ש' משולש.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

[קטעים מסי' ערב דלעיל וש"נ]

כל המענג כו' – שבת קיח, א-ב. ש' בת – זח"א כג, ב. זח"ב רד, א. במלכות הנק' בת – זח"ג רנו, ב. תקו"ז ת"ע קלג, ב. ראה זח"ב פה, ב. ג' אבהן הנק' ש' – זח"א ב, ב. שם כג סע"ב. זח"ב רד, א. אז תתענג גו' – ישעי' נח, יד. יעקב בחיר שבאבות – בר"ר עו, א.

-----  שולי הגליון  -----

עה) זהו קטע מסי' ערב לעיל, עיי"ש.

-----  הערות וציונים  -----

זהו קטע מסי' ערב דלעיל, עיי"ש.