ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמט-א

<מהבעש"ט זלה"ה> במקום גילה שם תהא רעדה. <פי' מוהר"י בעש"ט זלה"ה> [להבין זה, נראה לי דשמעתי ממורי זלה"ה] כי בגשמי מקום שיש יראה אין גילה ובמקום גילה אין יראה, כ"א בעבודת ה' נמצא במקום יראה יש אהבה <וגילה>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ בחקותי קטז, ג (תלה, ב)

במקום גילה כו' – ברכות ל, סע"ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' לו.