ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנ

וע"פ ויראו את אלהי ישראל, השיגו, ותחת רגליו, פירוש על ידי מה [יוכל] להיות מרכבה אל אלהי ישראל, כמעשה לבנת הספיר, אם מזכך חומרו כמעשה לבנת הספיר, שיהיה עירוב ושתוף גוף ונפש, וגם עושה כמעשה לבנת הספיר שמפוצץ הפטיש, כד"א וכפטיש יפוצץ סלע, ובמס' שבת דף פ"ח ע"ב פי' התוספות הסלע ספיר מפוצץ הפטיש, וכן ברמז יפוצץ היצר הרע, אם ברזל הוא מתפוצץ, ועי"ז יזכה שיהיה כעצם השמים לטוהר, כמ"ש והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

ויראו גו' ותחת רגליו כמעשה גו' וכעצם גו' – משפטים כד, י. להיות מרכבה כו' – ר' סוטה יז, א. פס"ז עה"פ. מדרש מעשה מרכבה פ"ג. וכפטיש גו' – ירמי' כג, כט. היצה"ר אם ברזל כו' – קידושין ל, ב. והמשכילים יזהירו גו' – דניאל יב, ג.

-----  הערות וציונים  -----

ויראו . . השיגו ותחת כו' – ר"ל ע"י ויראו גו' השיגו ענין ותחת רגליו כו'.

להיות מרכבה כו' – ראה סוטה יז, סע"א לכסא הכבוד שנאמר ויראו גו' וכתיב (יחזקאל א, כא) כמראה אבן ספיר דמות כסא. ובפס"ז עה"פ, ותחת רגליו זה כסא הכבוד. רג"כ מדרש מעשה מרכבה פ"ג.

להיות מרכבה כו' – ראה לעיל סי' קעד ובהערות שם.