ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנא

צופיה הליכות ביתה, פי' צופיה הנשמה הליכות ביתה, פירוש הליכות ותנועות של עולם העליון שהוא ביתה, איך שם היא התנועה של מלאכי מעלה במהירות גדול לעבודת הש"י, כמרז"ל ע"פ ועוף יעופף מיכאל ברגע א' גבריאל בשתים טסים כל העולם, ע"כ גם היא ראוי, ולחם עצלות לא תאכל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

צופי' גו' ולחם גו' – משלי לא, כז. ועוף יעופף – בראשית א, כ. מיכאל כו' גבריאל כו' – זח"א מו, ב. ברכות ד, סע"ב.

-----  הערות וציונים  -----

עולם העליון שהוא ביתה – להעיר מכד הקמח לרבנו בחיי, ערך גר. צוה"ר סוף סי' פד.