ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנב

ויקח לו יעקב מקל לבנה [לח], רמז לאור המחיה העולמות, כמ"ש ע"פ בכל הארץ יצא קום כי תחלת הצמצום הוא קו, כי כל קו יש לו ימין ושמאל, כי מהרוחב יבואו ימין ושמאל, ומהגובה מעלה ומטה, ומהאורך פנים ואחור. וזהו יש מאין, יש ר"ת ימין ושמאל, וזה הקו הוא הקו שבאמצע האלף, וכל זמן שהי' ישר הוא רחמים, יוי גי' הוי"ה, וכשנתעקם הוא דין, כמ"ש בכתבי האריז"ל ובתיקונים. וכן בחרבן בהמ"ק, חשב ה' להשחית חומת בת ציון ע"כ נטה קו. וקו הנ"ל נקרא בדרך משל מקל לבנה, רומז לאור עליון המחיה העולמות, לבנה ר"ת ל"ב נתיבות החכמה, לח, הנותן שפע חיות ולחלוחית וחיות בכל העולמות.

ויפצל בהן פצלות, ע"ד רמז התחיל להפריד הקליפות לבושין וכסויין מכל העולמות, ע"כ אמר לבנות, פי' לגלות האור פנימי שנק' לב"ן, וז"ש מחשוף הלבן, הלבן ר"ת ל"ב נתיבות החכמה, וז"ש אשר על המקלות, על דייקא, להוריד שפע אור לובן עליון.

ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים, פי' מקום שרהטים ורצים שפע העליון שנקרא שקתות המים של ירידת שפע אור עליון, אשר תבאן הצאן, פי' ישראל שנקראים צאן מרעיתי אדם, מפני ששרשם הם מאותיות התורה, ונשמתם הם מטעמים ונקודות, צאן ר"ת צירוף אותיות נקודות, וז"ש לשתות לנוכח הצאן, נגד שרשי הנשמות שלמעלה בעולם עליון, ועי"ז מחשוף הלבן, נתגלה לו ל"ב נתיבות החכמה, ר"ת הלבן, ועולמות עקודים נקודים וברודים שבמחשבה.

ותלדן הצאן עקודים נקודים, ע"ד רמז ה"פ, דקשה מ"ט מקדימין במבטא הנקודה קודם לאות, כגון קמץ אלף ול"ק אלף קמץ, אלא מפני שאות בלי נקודה אין לו תנועה, וגם אין להם לאותיות חיבור כ"א ע"י הנקודות שהם התנועות, וז"ש ותלדן הצאן עקודים, פי' ע"י מה עקודים האותיות יחדיו, נקודים, ע"י הנקודות הם הצאן, ר"ת צירוף אותיות נקודות, על ידי הנקודים שהם הנקודות מצטרפות האותיות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

ויקח לו יעקב גו' – ויצא ל, לז. בכל הארץ יצא קום – תהלים יט, ה. הקו שבאמצע האלף – תקו"ז יט, ב. יוי גי' הוי"ה – תקו"ז ז, רע"א ושם ריש ע"ב. שם טו, ב. חשב ה' גו' – איכה ב, ח. ויפצל גו' מחשף . . על המקלות – ויצא ל, לז. ויצג גו' אשר תבאן הצאן לשתות גו' – ויצא ל, לח. ישראל שנקראים צאן כו' – בר"ר עה, ו ויב. זח"ב כא, רע"א. צאן מרעיתי אדם – יחזקאל לד, לא. ותלדנה הצאן גו' – ויצא ל, לט.

-----  הערות וציונים  -----

הקו שבאמצע האלף – להעיר ממאמרי אדה"ז תקס"ז ע' רעח ואילך.