ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנג

ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. וקשה כיון דאינו משלם כ"א כמעשהו של אדם, אם כן מהו החסד. ועיין פירושו בס' כתר שם טוב חלק א'עו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ולך ה' . . כש"ט חלק א: לעיל סי' קצא וש"נ. עוד י"ל וכו': ?

שכתבו המפרשים ע"פ כו' – מפרשי הסידור ביהי כבוד. רבנו בחיי פ' נשא ו, כד, ובכד הקמח ע' מציאות ה'. וראה זח"א כד, ב. שם לד, א. טפחות גו' – תהלים לט, ו. חמשים שנה נקרא אצלו עולם – מכילתא משפטים כא, ו. אליהו רבה ספ"ו. ימי שנותינו גו' – תהלים צ, י. אין קצבה כו' – מוסף דר"ה לפני קדושה. כי אלף גו' – תהלים צ, ד. יומו של הקב"ה כו' – מדרש תהלים צ, יב. בר"ר ח, ב. דשיתא אלפי כו' – ר"ה לא, א. אין מלך בלי עם – רב"ח וישב לח, ל, ובכד הקמח ר"ה-ב. שהוא ע"י התורה – זח"א ה, סע"א. שם כד, ב. ועוד. שקדמה לעולם – פסחים נד, א. בר"ר ח, ב. שהיתה כלי אומנתו כו' – בר"ר א, א. ואהי' אצלו גו' ואהי' שעשועים גו' – משלי ח, ל. המלך המרומם כו' המשובח כו' – ברכת יוצר. וכמ"ש בע"ח – ע"ח ש"א פ"א. פקודא כו' ואית כו' – זח"ג רנז, ב. דאי לא הויין כו' – זח"ב מב, ב. מלא כל גו' – ישעי' ו, ג. וז"ש קודם זה – ביהי כבוד. ישמחו השמים גו' – דה"א טז, לא. עולם חסד יבנה – תהלים פט, ג. וכל העם נצב גו' – יתרו יח, יד. כמרז"ל ע"פ כו' – שבת י, א (ושם ע"פ יתרו יח, יג). ולך ה' גו' – תהלים סב, יג.

-----  שולי הגליון  -----

עו) סימן קצא.

-----  הערות וציונים  -----