ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנו

<אשר יעשה אותם האדם וחי בהם היינו לזכך חומרו כמו חנוך ואליהו שנעשו מלאכים חיים ונעשו מחומר צורה>עז, והנה יש בחינה שאחר עלותו למעלה חוזר ויורד כדי להעלות מדריגות התחתונים בסוד רחצתי את רגלי [איככה אטנפם, וכאשר כתבתי מזה במ"א]. וז"ס רצוא ושוב, ונק' קטנות וגדלות [וקטנות שני], ובכל ירידה צריך אזהרה איך לחזור ולעלות שלא ישאר ח"ו, וכמו ששמעתי ממורי שיש כמה שנשארו [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ר"פ וירא יז, ב (נט, א)

אשר יעשה גו' – אחרי יח, ה. כמו חנוך ואליהו כו' – זח"ג סח, ב. כמ"ש הרמב"ן – בפירושו לפ' אחרי יח, ד. רחצתי גו' – שה"ש ה, ג. רצוא ושוב – יחזקאל א, יד.

-----  שולי הגליון  -----

עז) במקורו: תכלית בריאת אדם בחומר וצורה כדי לזכך חומרו ושיהיה נעשה מן חומר צורה. וז"ש אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כמ"ש הרמב"ן שיש בזה כמה מדריגות ובחינות, מדריגות חנוך ואליהו שהיו מזככים כ"כ חומרם שנעשו מלאכים חיים וקיימים וכו' יעו"ש.

-----  הערות וציונים  -----

חנוך – ראה תיב"ע ומדרש אגדה בראשית ה, כד.

אליהו – ראה זח"א קנא, ב ושם רט, א.

שהיו מזככים כ"כ כו' – ראה ע"ח של"ט פ"א כי זהו מעלת הצדיקים לזכך גופם ולעשותן צורה וזהו הטעם שאין מיתה נזכר בצדיקים וראיה לדבר מאליהו ז"ל וכו' עיי"ש.

ויש בחינה כו' – מכאן עד הסוף כבר הובא לעיל סי' צ.