ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנז

<ממוהר"נ קסוויר להוכיח> [שמעתי בשם מוהר"ר נחמן קאסוויר שהוכיח] לבני אדם שאינם מקיימין שויתי ה' <לנגדי תמיד> גם בעסקו בסחורה ומשא ומתן. וכי תימא האיך אפשר זה [וכו'], הא בהיותו בבית הכנסת ומתפלל אפשר לו לחשוב בכל מיני סחורות ומשא ומתן, ה"ה <ה"נ> [איפכא נמי] אפשר <בעסקו במשא ומתן לקיים שויתי ה' כו'> [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י וירא יז, ד (סא, א)

שויתי ה' גו' – תהלים טז, ח.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מדאיתא בתוי"י פ' שופטים קפו, ב (תרעט, א) ששמעתי שהחסיד מוהרר"ן קסויר נתן לאיש א' מידי שבוע בשבוע סך קצוב עבור כשיהיה בין אנשים להזכירו ברמז שלא שכח שם הוי' שיהי' נגדו תמיד ודפח"ח. ורג"כ בשבחי הבעש"ט (ע' קמט) העובדא דפגישת הר"ן עם הבעש"ט.