ספריית חב"ד ליובאוויטש

שס

<מהבעש"ט זלה"ה>. בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת כו' . . . שהקשה [מורי זלה"ה] ממה נפשך, אם א"א לשמוע הכרוז א"כ הכרוז למה, ואם אפשר מאי טעמא <לא נשמע> [אין שומע] וכו' . . . ששמעתי ממורי [זלה"ה] ביאור המשנה עין רואה ואוזן שומעת כו', <ופי'> מצד שהוא עין ראוי לראות מסוף העולם ועד סופו, ואוזן ראוי לשמוע הכרוזין של מעלה, רק שעונותינו מבדילין מצד שהנשמה בגלות יצה"ר וג' קליפות של ערלה מסבבין הראיה והשמיעה, וצריך שישבר הקליפות ואז יכול לשמוע ולראות. ומורי זללה"ה יוכיח שראה מרחוק ושמע הכרוזין כאשר נתברר לאמיתו, וא"כ אפשר ואפשר לשמוע ולראות כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ וארא כה, א (ק, א)

בכל יום כו' – אבות פ"ו מ"ב. עין רואה כו' – אבות פ"ב מ"א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קמו ורנה, ובהערות שם.

ביאור המשנה עין רואה כו' – ראה לעיל סי' קעה.