ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסד

[לעולם יעסוק בתורה שלא לשמה, לשון צווי, כדי שאם יעסוק אח"כ לשמה אז מתו"ך שלא לשמה בא לשמה, כאשר] שמעתי בשם מורי שיעלה הפנימיות <של> שלא לשמה [וכו'] ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בא לא, סע"ב (קכ, ב)

לעולם יעסוק כו' – פסחים נ, ב.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' ריג-ב, וראה שם בהערות.