ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסה

<מהבעש"ט> [דשמעתי ממורי . . . כי] יראת העונש, שהיא יראה חצונית, מורה על ידו ית' פשוטה לקבל שבים ויתעורר [מזה] ליראה פנימית הנקרא אהבה לקבל באהבה, ואז יפטור מיראה חיצונית <וד"ל> [וכו'] ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בא לא, סע"ג (קכא, ב)

ידו ית' פשוטה כו' – זח"א כג, רע"א. תקו"ז תמ"ז פד, סע"ב. פדר"א ר"פ מג.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' קעז, וראה שם בהערות.