ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסח

שמעתי ממורי [זלה"ה] ענין מ"ז האיך להעלות הפנימי ולתקנם וחיצונית יתפרדו, ואם אינו יודע דרך פרט על כל פנים ידע דרך כלל שבכל דבר ודבר יש בו יחוד ב' שמות הוי' אדנ-י וכו' ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ בשלח מט, ב (קעט, ב)

רומח – בלק כה, ז. פלוגתא ב"ש וב"ה כו' – כתובות יז, א.

-----  הערות וציונים  -----

ענין מ"ז האיך להעלות כו' – ראה לעיל סי' לט ועיי"ש בהערות.

וכעין זה שמ"מ סוד רומח – ראה לעיל סי' קלה בהערות.

פלוגתא ב"ש וב"ה – ראה לעיל סי' קעט.