ספריית חב"ד ליובאוויטש

שע

<מהבעש"ט ז"ל> [שמעתי ממורי] ביאור פ' כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, <פי'> שיעשה המעשה שעושה בכל איבריו עפ"י הדעת ובזה יש התפשטות הדעת בכל איבריו. כך בכללות העולם יש צדיק כמו משה סוד הדעת, ושאר אנשים שבדורו כשהם בחיבור א' עמו נקראו כולם דור דעה, והוא סוד תחיית המתים ומשיח. משא"כ ההיפך כשיש פירוד ביניהם נפרדו מהחיות ומהדעת, ואז הוא סיבת הגלות מצרים ופרעה סוד העורף אחורי הדעת. ובזה תבין במ"ש כל המבזה ת"ח כו'. אכן נודע הדבר, שהלשינו על משה ונפרדו מהדעת, וזה סיבת הגלות. ובזה יבואר מה ששמעתי פי' הפ' יכרת ה' כל שפתי חלקות, <פי'> ע"י שפתי חלקות כורת ח"ו ומפריד בין ב' אותיות ה"ו ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ יתרו סב, ב (רכב, ב)

כל אשר תמצא גו' – קהלת ט, י. משה סוד הדעת – זח"ב רכא, א. ע"ח שער הכללים פ"י. דור דעה – ויק"ר ט, א. פס"ר פ' פרשת פרה אות ט. הגלות מצרים ופרעה כו' – פע"ח שער חג המצות פ"א. לקו"ת להאריז"ל פ' וישב. כל המבזה כו' – שבת קיט, ב. אכן נודע הדבר – שמות ב, יד. שהלשינו על משה כו' – שמ"ר א, לא. תנחומא שמות י. וזה סיבת הגלות – שמ"ר א, ל. יכרת ה' גו' – תהלים יב, ד.

-----  הערות וציונים  -----

משה סוד הדעת – ראה שער הפסוקים פ' שמות ד"ה ויקם (קד, א) דמשה בחי' הדעת עצמו דז"א, ושם (קה, ב) משה היה שרש הדעת עצמו בבחי' הטוב של הקדושה וענפיו הם בני ישראל שיצאו ממצרים הנקראים דור דעה. והא דמבואר בכ"מ בינה איהי דמשה, ראה זח"ג רכג, ב א"ה בינה דרגא דילך ואמאי אוקמוהי ונתן ההוד למשה וכו'. ובשער הפסוקים פ' עקב ד"ה ויאמר ה' אלי (קצז, א) משה מסוד הדעת ומסוד הבינה כנודע, וביאורו הוא כי הנה יסוד דבינה הוא דעת דזעיר שהוא המח האמצעי . . וסימן בי"ד משה בינה יסוד דעת. וכן בלקו"ת ושעה"פ פ' בלק ועוד.

דור דעה – ראה בהערה לפני זו, וע"ח שער הכללים פי"א, ושם של"ב פ"א.

והוא סוד תחה"מ ומשיח – ראה לעיל סי' קנח. וראה בצ"פ כאן (לפני סימן זה): דכתב בפע"ח הלכות פסח (פ"א) סוד גלות מצרים אצל פרעה וז"ל כי פרעה ומצרים הם כנגד העורף העליון שהוא אחוריים של הדעת העליון כו' יעו"ש, והגואל הוא משה סוד הדעת, והענין דשמעתי ממורי ענין תחה"מ ומשיח הוא סוד הדעת וכו' ודפח"ח.

ופרעה סוד העורף כו' – ראה לעיל סי' קי-ב ובהערות שם.

סיבת הגלות – ראה תוי"י ס"פ וישלח (כח, א): ששמעתי ממורי כי ענין גלות מצרים היה שחסר מהם הדעת שידעו להכריע שיש בורא א' המחדש בטובו תמיד מעשה בראשית וכו' עד שבא משה בחי' הדעת וע"י נסים שעשה נתפרסם בעולם שיש בורא א' המחדש תמיד, אמנם בחי' דעת זה היה דעת דנוקבא, אך דעת דדכורא יתגלה לעתיד בימות המשיח (וכו' עיי"ש).