ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעא

שמעתי ממורי [זלה"ה] ענין גזירה שוה, אם שוה רק בבחי' א' יליף זה מזה וכו', ודפח"ח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ יתרו סח, סע"ד (רמה, א)

-----  הערות וציונים  -----

בצ"פ ממשיך: והכי נמי אם אין המוני עם רק בבחינה א' להת"ח אז יוכל להתחבר עמו ולהדבק בו. ועיי"ש בפ' וארא כו, סע"ג (קו, א): דשמעתי בשם מורי זלה"ה ענין התחברות להעלותו אם יש בו מדה א' שוה לו עכ"פ אז יוכל לחברו ולהעלותו מצד גז"ש אם יש לו שיווי בצד א' גם שבשאר הצדדים אינו שוה לו כמו שכתב הרמב"ם, משא"כ כשהוא ב' הפכים ממש א"א להעלותן ודפח"ח. וראה מזה לעיל סי' קפח (שם הזכיר מה שרמז לרמב"ם).