ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעב

שמעתי ממורי [זלה"ה] ושבית שביו כו', א"כ מרצון המן יש לידע איך לעשות בחישוק וזריזות רצון מרדכי, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ יתרו סט, ריש ע"ד (רמח, ב)

ושבית שביו – כי תצא כא, י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קלד ורנד.