ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעג

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] זלה"ה שיש יחודים בדיבור, בין בדיבור תורה ותפלה ובין בדיבור עם חבירו בשוק, ויוכל לחברו ולהעלותו לכ"א לפי מדריגתו, יש ע"י דיבור דקדושה ויש ע"י דיבור חול שיש בו כ"ב אותיות כו'. [וגם שמעתי משמו זלה"ה] שאם אדם מוכרח לדבר עם חבירו או לשמוע מחבירו דברים בעלמא, יכול להעלותו ג"כ ע"י שיתן דעתו כי השמיעה הוא ע"י הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל ויכוין לחברה ולייחדה וכו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ יתרו עו, א (רסז, א)

חלק א-לוה ממעל – איוב לא, ב.

-----  הערות וציונים  -----

במקורו מבאר ע"פ תורה זו לשון המשנה ראוה מדברת עם אחד בשוק (כתובות יג, א) – ועיין מזה לעיל סי' לב-ב ובהערות לסי' שסב, ולשון המשנה ארבעים חסר אחד (שבת עג, א) – ועיין מזה לעיל סי' יז.

שיש יחודים בדיבור כו' – ראה צוה"ר סוף סי' קיא. ולהעיר מלעיל סי' ח ושסו, ומדל"י סי' צח (קז).

ובין בדיבור עם חבירו כו' – ראה לעיל סי' צג-ג ושב-א והנסמן שם בהערות.