ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעד

שמעתי ממורי כי בשבת יש <למעט הלימוד> [כמעט אין ללמוד] רק לייחד והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

צ"פ משפטים עז, ד (רעג, ב)

-----  הערות וציונים  -----

ראה פע"ח שער השבת סוף פכ"א דטוב לקרות בשבת קבלה לבד כמו שהיו נוהגים הקדמונים, והטעם וכו' עיי"ש (והובא בנגיד ומצוה בסוף ע' מוסף לשבת, ושם עוד ס"א). שער הפסוקים תהלים סי' ק. וראה בהקדמת ס' בפ"י ד, סע"ג: ובשבת יעסוק בחכמה אמיתית כמ"ש המקובלים, והיא י' מהשם, ואז מייחד ב' אותיות ראשונות וממשיך לאות (ו) [ו"ה] ב' אותיות אחרונות מהשם ונעשה יחוד שלם, והוא שביתא ונייחא (ועיי"ש ההמשך). וכ"כ בתוי"י פ' בהר קט, ע"ד ושם פ' שופטים קפג, ריש ע"ד עיי"ש. ולהעיר מלעיל סי' קל.